• +90 542 408 0 850
 • hibevetesvik@gmail.com
 • Samsun, Türkiye
AR-GE, ÜRGE, İNOVASYON
AR-GE, ÜR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

AR-GE, ÜR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

-Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

-Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Bu kapsamda;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya

d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya

e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya

ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği

 • Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, ür-ge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.
 • Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya kesilen satış faturası tarihi ile girişimciye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.
 • Geri ödemeli destekte banka teminat mektubu sunulması gerekir.

Nitelikli personel giderleri desteği

 • Projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.
 • Personel giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında; Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
 • Üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ve ön lisans mezunu personel için 1,25, lisans için 1,5, yüksek lisans için 1,75, doktora için 2’dir.
 • Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamında işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı öğrenim durumu katsayısına göre Nitelikli Personel Giderleri Desteğinden yararlandırılır. Başvuru sahibi girişimci ve/veya projede çalışacak olan ortağının öğrenim durumunun, lisans programından son bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci veya ön lisans mezunundan daha düşük durumda olması halinde öğrenim durumu katsayısı 1 olarak alınır.
 • Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 300.000 TL’dir.

Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği

 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’na ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yetkilendirilmiş Patent/Marka Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.
 • Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 100.000 TL’dir.

Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği

 • Proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar.
 • Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
 • Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 100.000 TL’dir.

Diğer giderler desteği

Projesi kapsamında;

Proje danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik iş birliği ziyareti ve işletme kuruluş giderleri için toplam üst limiti 100.000 TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

Eğitim Desteği

Projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.

Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.

Proje Tanıtım Desteği

Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, sosyal medya reklamı, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini kapsar.

Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür/katalog, sosyal medya reklamı, web sayfası ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

Bu desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

Proje konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım (bulunulan yerden yurtiçi ve yurt dışı etkinliğin düzenlendiği şehre/ülkeye veya birden fazla şehre/ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye/ şehirden şehre yapılan havayolu/ karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar.

Her bir yurt içi ve yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir.

Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 5.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 15.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

İşletme kuruluş giderleri kapsamında, girişimci olarak ar-ge ve inovasyon proje başvurusu yapan girişimciler için bu destek bir defaya mahsus sağlanır.

Bu destek kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

İşletmenin destek programı süresinde türünü değiştirmesi durumunda belirlenen ilk destek üst limiti değişmez.

İşletme kuruluş giderleri desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.